Voorwaarden & AVG

law

1. Algemeen

De hierna bepaalde voorwarden maken een integraal deel uit van de tussen Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga en de klant afgesloten overeenkomst, met inbegrip van alle eventueel door de klant opgegeven algemene bijzondere voorwaarden. Zij zijn van toepassing op iedere door Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga aan de klant verstrekte inlichting, dienst of product en dit ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien, in de opgegeven prijs is begrepen of afzonderlijk zal worden in rekening gebracht.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten en afwijkingen op overeenkomsten – met inbegrip van deze voorwaarden – zijn slechts bindend voor Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga indien zij door een gemachtigde bevestigd en ondertekend werden.

3. Prijzen

Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. De klant erkent uitdrukkelijk dat Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga te alle tijde het recht heeft om de van kracht zijnde prijzen, tarieven en kosten voor de te leveren diensten en producten te herzien.

Indien de prijzen en tarieven met meer dan 10 % stijgen tussen de bestelling en de levering heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Eventueel reeds betaalde voorschotten zullen terug aan de klant bezorgd worden .

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga is niet verantwoordelijk voor opgegeven specificaties en prijzen opgegeven door de leveranciers. Prijzen in onze advertenties, website en prijslijsten zijn niet bindend en kunnen ten alle tijde gewijzigd worden, al dan niet ten gevolge van druk- en typfouten.

4. Betalingen

a.  De overeengekomen betalingsmodaliteiten zullen door de klant stipt worden nagekomen. Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij backorders 15 dagen na de verzenddatum. Op ieder op de vervaldag onbetaald bedrag zullen van rechtswegen en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidsintresten verschuldigd zijn tegen 8.25% per jaar, waarbij iedere aangevangen maand als volledige maand zal gelden. Bijkomend zal Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga het recht hebben een forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 40,00 € (Euro).

b.  Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga behoudt zich het recht om een voorschot te vragen voor het bestellen van bepaalde producten. Voorschotten zijn in geen geval terugvorderbaar ten gevolge van een lange levertermijn. Opgegeven levertermijnen zijn louter informatief en niet bindend. Zolang het voorschot niet ontvangen werd is de bestelling niet bindend voor Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga.

Betaling met een cheque is mogelijk. Echter de bankkosten voor de cheque worden niet teruggestort als de cheque naar de bank is verstuurd.

 5. Levering

Voor alle online bestellingen gelden volgende voorwaarden. Na bestelling zal een orderbevestiging met alle relevante gegevens per e-mail naar de klant verstuurd worden, betaling kan gebeuren via de diverse betaalmogelijkheden op onze website. Alle goederen worden verzonden op risico van de koper (behalve verzekerde pakketten). Alle goederen blijven eigendom van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga zolang de volledige betaling niet ontvangen is.

Leveringen kunnen gebeuren per post, koerier of kunnen worden afgehaald, dit al naargelang het soort product en de bestemming.

6. Klachten

De klant dient de geleverde goederen of diensten bij levering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te onderzoeken en na te kijken of de geleverde goederen en/of diensten aan de overeenkomst voldoen, dient hij na te gaan of de juiste producten geleverd werden. Alle klachten betreffende de geleverde diensten of producten dienen, op straffe van defintief verval in hoofde van de klant, te worden geformuleerd binnen 14 kalenderdagen na levering, en dit per aangetekend schrijven.

7. Verzakingsrecht en terugname

De klant heeft het recht Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga mee te delen dat hij van de aankoop afziet zonder een reden te moeten opgeven of een boete te moeten betalen, binnen de 14 dagen volgend op de levering van het product of dienst. Hiertoe dient hij per (aangetekend) schrijven of email melding te maken aan Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga. De goederen dienen door de klant teruggestuurd te worden in perfecte staat en originele verpakking, voor copieerbare media zoals video's, software, muziek en boeken, worden enkel artikels aanvaard in ongeopende verpakking. De Wet Cell, Radiac en de Violet Ray worden niet teruggenomen en er wordt geen geld terugbetaald. Al de verzendingskosten zullen steeds op rekening van de klant zijn (behalve de pakketten die via "PayPal retourkosten vergoeding" worden verzonden). Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is zullen wij het bedrag binnen de 30 werkdagen terugstorten.

8. Algemene Bepalingen

a.  De ongeldigheid van een bepaling of onderdeel van deze overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

b.  Het in gebreke blijven van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga om de naleving van een bepaling af te dwingen zal geen enkele afstand inhouden van het recht tot afdwingen van naleving van deze of andere bepalingen bij verdere inbreuken.

c.  Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

d.  Alle geschillen, betreffende deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Leeuwarden, onder voorbehoud van het recht van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga om naar haar uitsluitende keuze een vordering in te leiden bij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement of land waarin de klant is gevestigd.

9. Gegevens Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga
G. Colmjonwei 58
8915 GN Leeuwarden
Nederland
Tel: 0031-58-2136737
Fax: 0031-84-8361160
Email:
info@selfhealing.nl
Web: www.selfhealing.nl / http://shop.selfhealing.nl
IBAN: NL54ING B0001082344 BIC:INGBNL2A
Account: NL54ING B0001082344

 

 

Privacy Verklaring Selfhealing Praktijk  Jan & Jantsje Osinga

Hier vind je de privacy verklaring van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga.

Hierin wordt omschreven hoe wij met jouw persoonlijke gegevens om gaan, die door ons worden verzameld.

1.       Inleiding.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door ons, neem dan gerust contact op!

 

2.       Bedrijfsomschrijving.

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga.

Gerben Comjonwei 58

8915 GN  Leeuwarden

Telefoonnummer 058-2136737

Mobiel telefoonnummer 06-17606909 (Jan)

Emailadres josinga@selfhealing.nl

Website www.selfhealing.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel 01127332

Btw. Nr. NL819049876B01

 

Ons bedrijf is een Vof en wordt gedreven door Jan Osinga en Jantsje Osinga.

Wij zijn gediplomeerd natuurgeneeskundigen en runnen dit bedrijf sinds 1999.

Naast het geven van natuurgeneeskundige behandelingen en cursussen verkopen wij ook producten via onze webwinkel  https://shop.selfhealing.nl.

 

3.       Doel gegevens.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met ons via onze website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een dienst of een product aan te kunnen bieden, zoals: je naam,  e-mailadres, telefoonnummer, adres betalingsgegevens, omschrijving klacht(en) en( ingeval van een afstandsbehandeling) een foto van jezelf. We verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke tracerings technologieën om het gedrag van bezoekers op onze website en in e-mails te monitoren, zodat we de bezoekers ervaring op onze website en in e-mails kunnen verbeteren.

 

 

4.       Ontvangers gegevens.

De e-mail van ons bedrijf wordt gehost bij Flexwebhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Flexwebhosting. De website en back-up van de website worden gehost bij Flexwebhosting.. Gegevens die jij achterlaat op onze website zijn op de servers van Flexwebhosting opgeslagen.

Wij gebruiken  PayPal en Sisow om namens ons betalingen te verwerken.

Santu Pti Ltd verzamelt voor ons klantgegevens.

 

5.       Opslagperiode.

Jouw gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat je contact met ons opneemt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, en e-mailadres,  adres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. De gegevens die Flexwebhosting op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Flexwebhosting. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

6.       Rechten klant.

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens bij ons op te vragen die wij hebben vastgelegd en bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie.

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door ons te laten rectificeren. Je gegevens betreffende de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht.

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dragen wij al jouw gegevens over aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

Recht op stop gegevensgebruik.

Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via onze email onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoorten het id-bewijsnummer en het BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

7.       Verplichte gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail en het versturen van producten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je adres is bijvoorbeeld nodig om bestellingen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij het betreffende product niet leveren. Wij behouden ons het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga, te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

8.       Beveiliging.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ons. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Selfhealing Prakijk Jan & Jantsje Osinga ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. Persoonlijke gegevens worden 8 jaar bewaard om te voldoen aan overheidsvoorschriften. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit. De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres.

 

Heb je aan de hand van onze privacy verklaring toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid / Herroepingsrecht/ Return Policy:

Aan/To:

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga

G. Colmjonwei 58

8915 GN  Leeuwarden

The Netherlands

Email: info@selfhealing.nl

 

DUTCH:

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Al de verzendingskosten zullen steeds op rekening van de klant zijn (behalve de pakketten die via de "PayPal retourkosten vergoeding" worden verzonden).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

I/we * part/parts (*) you hereby announce that I/we (*) our corresponding on the sale of the following goods

Ordered on revoke/cancel (*) (*)/received on (*)

Name (s) of consumer (s)

Address consumer (s)

Signature of consumer (s) (only if this form is submitted on paper)

 

Date

 

(*) delete whichever does not apply all the shipping costs will continue on behalf of the customer.

All shipping costs are at the expense of the customer.