Voorwaarden

law

1. Algemeen

De hierna bepaalde voorwarden maken een integraal deel uit van de tussen Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga en de klant afgesloten overeenkomst, met inbegrip van alle eventueel door de klant opgegeven algemene bijzondere voorwaarden. Zij zijn van toepassing op iedere door Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga aan de klant verstrekte inlichting, dienst of product en dit ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien, in de opgegeven prijs is begrepen of afzonderlijk zal worden in rekening gebracht.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten en afwijkingen op overeenkomsten – met inbegrip van deze voorwaarden – zijn slechts bindend voor Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga indien zij door een gemachtigde bevestigd en ondertekend werden.

3. Prijzen

Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. De klant erkent uitdrukkelijk dat Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga te alle tijde het recht heeft om de van kracht zijnde prijzen, tarieven en kosten voor de te leveren diensten en producten te herzien.

Indien de prijzen en tarieven met meer dan 10 % stijgen tussen de bestelling en de levering heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Eventueel reeds betaalde voorschotten zullen terug aan de klant bezorgd worden .

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga is niet verantwoordelijk voor opgegeven specificaties en prijzen opgegeven door de leveranciers. Prijzen in onze advertenties, website en prijslijsten zijn niet bindend en kunnen ten alle tijde gewijzigd worden, al dan niet ten gevolge van druk- en typfouten.

4. Betalingen

a.  De overeengekomen betalingsmodaliteiten zullen door de klant stipt worden nagekomen. Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij backorders 15 dagen na de verzenddatum. Op ieder op de vervaldag onbetaald bedrag zullen van rechtswegen en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidsintresten verschuldigd zijn tegen 8.25% per jaar, waarbij iedere aangevangen maand als volledige maand zal gelden. Bijkomend zal Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga het recht hebben een forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 40,00 € (Euro).

b.  Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga behoudt zich het recht om een voorschot te vragen voor het bestellen van bepaalde producten. Voorschotten zijn in geen geval terugvorderbaar ten gevolge van een lange levertermijn. Opgegeven levertermijnen zijn louter informatief en niet bindend. Zolang het voorschot niet ontvangen werd is de bestelling niet bindend voor Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga.

Betaling met een cheque is mogelijk. Echter de bankkosten voor de cheque worden niet teruggestort als de cheque naar de bank is verstuurd.

 5. Levering

Voor alle online bestellingen gelden volgende voorwaarden. Na bestelling zal een orderbevestiging met alle relevante gegevens per e-mail naar de klant verstuurd worden, betaling kan gebeuren via de diverse betaalmogelijkheden op onze website. Alle goederen worden verzonden op risico van de koper (behalve verzekerde pakketten). Alle goederen blijven eigendom van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga zolang de volledige betaling niet ontvangen is.

Leveringen kunnen gebeuren per post, koerier of kunnen worden afgehaald, dit al naargelang het soort product en de bestemming.

6. Klachten

De klant dient de geleverde goederen of diensten bij levering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te onderzoeken en na te kijken of de geleverde goederen en/of diensten aan de overeenkomst voldoen, dient hij na te gaan of de juiste producten geleverd werden. Alle klachten betreffende de geleverde diensten of producten dienen, op straffe van defintief verval in hoofde van de klant, te worden geformuleerd binnen 14 kalenderdagen na levering, en dit per aangetekend schrijven.

7. Verzakingsrecht en terugname

De klant heeft het recht Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga mee te delen dat hij van de aankoop afziet zonder een reden te moeten opgeven of een boete te moeten betalen, binnen de 14 dagen volgend op de levering van het product of dienst. Hiertoe dient hij per (aangetekend) schrijven of email melding te maken aan Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga. De goederen dienen door de klant teruggestuurd te worden in perfecte staat en originele verpakking, voor copieerbare media zoals video's, software, muziek en boeken, worden enkel artikels aanvaard in ongeopende verpakking. De Wet Cell, Radiac en de Violet Ray worden niet teruggenomen en er wordt geen geld terugbetaald. Al de verzendingskosten zullen steeds op rekening van de klant zijn (behalve de pakketten die via "PayPal retourkosten vergoeding" worden verzonden). Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is zullen wij het bedrag binnen de 30 werkdagen terugstorten.

8. Algemene Bepalingen

a.  De ongeldigheid van een bepaling of onderdeel van deze overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

b.  Het in gebreke blijven van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga om de naleving van een bepaling af te dwingen zal geen enkele afstand inhouden van het recht tot afdwingen van naleving van deze of andere bepalingen bij verdere inbreuken.

c.  Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

d.  Alle geschillen, betreffende deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Leeuwarden, onder voorbehoud van het recht van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga om naar haar uitsluitende keuze een vordering in te leiden bij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement of land waarin de klant is gevestigd.

9. Gegevens Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga
G. Colmjonwei 58
8915 GN Leeuwarden
Nederland
Tel: 0031-58-2136737
Fax: 0031-84-8361160
Email:
info@selfhealing.nl
Web: www.selfhealing.nl / http://shop.selfhealing.nl
IBAN: NL54ING B0001082344 BIC:INGBNL2A
Account: NL54ING B0001082344

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid / Herroepingsrecht/ Return Policy:

Aan/To:

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga

G. Colmjonwei 58

8915 GN  Leeuwarden

The Netherlands

Email: info@selfhealing.nl

 

DUTCH:

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Al de verzendingskosten zullen steeds op rekening van de klant zijn (behalve de pakketten die via de "PayPal retourkosten vergoeding" worden verzonden).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

I/we * part/parts (*) you hereby announce that I/we (*) our corresponding on the sale of the following goods

Ordered on revoke/cancel (*) (*)/received on (*)

Name (s) of consumer (s)

Address consumer (s)

Signature of consumer (s) (only if this form is submitted on paper)

 

Date

 

(*) delete whichever does not apply all the shipping costs will continue on behalf of the customer.

All shipping costs are at the expense of the customer.